КЛЪСТЕР ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ

ОТНОСНО

Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ е създаден през 2011г. като дружество с идеална цел. Основната му мисия е да представя интересите и да подкрепя и стимулира иновационния процес на своите членове, при осъществяването на проекти в сферата на енергийната ефективност, енергоспестяването, възобновяемите енергийни източници, кръговата икономика, сградите с близко до нулево потребление и др. Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ обединява и координира знанията и опита на фирми, научно-изследователски звена и организации работещи в областта на оползотворяването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), опазването на околната среда и природните ресурси , внедряването на иновации, както и на последните научни постижения в търсенето на устойчиви решения за развитието на „зелената индустрия“, кръговата икономика и енергийната дигитализация.

В клъстера членуват над 35 организации - МСП, големи предприятия, неправителствени организации, образователни институции и научни звена, развиващи основна дейност в направление на: ∙ Устойчива енергия и ВЕИ; ∙ Енергия от биомаса; ∙ Качество на атмосферния въздух; ∙Енергийна ефективност в сгради и индустриални системи;∙ Еко иновации; ∙ Ефективно използване на природните ресурси; ∙ Консултантска дейност в горните направления.

Производствените предприятия, членуващи в клъстера извършват: ∙ Строителство на пасивни сгради в т.ч. и изграждане на енерго-позитивни зони; ∙ Инженерингови решения - предпроектни проучвания; ∙ Енергийни анализи и обследвания; ∙ Изграждане на соларни смарт системи – PVs, соларни термални, PVT инсталации (фотоволтаик и соларен термален колектор), както и цялостни „интелигентни“ решения за устойчиво доставяне на електрическа и топлинна енергия; ∙ Изграждане на биогаз инсталации; ∙ Изграждане на енергоефективни хладилни инсталации; ∙ Реализиране на концепции за енергоефективен пренос на топлинна енергия – топлопроводи от преизолирани тръби с минимални загуби; ∙ Решения за ЕЕ в индустрията – когенерации и тригенерация, термопомпи и др.

Клъстерът разработва проекти за кандидатстване по Европейски фондове, програми на Българското правителство и осигуряване на финансиране за развойна и инвестиционна дейности. Клъстерът е отворен за сътрудничество, както със заинтересовани иновативни фирми, така и с организациите членове, проявяващи интерес към научно-изследователска и развойна дейност.

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ

Визия – Клъстер Зелена Синергия да стане водещ български клъстер за прилагане на иновативни еко-енергийни решения.

Мисия – подкрепа на общини и МСП с цел зелен растеж чрез осигуряване на иновативни енергийни услуги в ресурсна и енергийна ефективност и възобновями енергийни източници.

Цели 1) Подкрепа за национални и местни инициативи в областта на иновации в областта на ЕЕ и ВЕИ и клъстерното сътрудничество ; 2) Усилване на капацитета на членовете на клъстера за иновации ; 3) Интернационализация на КЗС и членовете.

Прочети повече


Стани член на Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ


Изгради мрежа от партньорства

Изгради мрежа от партньорства


Заедно вървим напред

Заедно вървим напред


Предимството да бъдеш информиран

Предимството да бъдеш информиран


ЗАПОЗНАЙ СЕ С УСТАВАКАНДИДАТСТВАЙ СЕГА

Членове на клъстера

 • бъдеще
 • Crane LOGO_NEW1
 • jterm
 • ELLON LOGO (002)
 • AEP
 • Енеркон
 • install_BG
 • keo-zenit
 • blue-with-red
 • logo-renew
 • multiterm
 • oberon
 • pgee
 • pu
 • unnamed
 • Solery
 • viber_image_2021-01-29_10-54-49
 • HELD
 • Logo_Schneider_News
 • Stok
 • Chukov
 • ISE_Energy logo 12 (002)
 • СтенлиФриго
 • Sofena
 • Nedstar

ПАРТНЬОРСКИ ВРЪЗКИ

 • bcci_logo
 • logo-Natureef
 • braitlogoim