Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ

ОТНОСНО

Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ е създаден през 2011г. като дружество с идеална цел с основна мисия да представя интересите, подкрепя и стимулира иновационния процес на своите членове при осъществяването на проекти в сферите на енергийната ефективност, енергоспестяването, възобновяемите енергийни източници, кръговата икономика и други енергийни и „зелени“ проекти.Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ обединява и координира знанията и опита на фирми, научно-изследователски звена и организации работещи в областта на оползотворяването на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), опазването на околната среда и природните ресурси , внедряването на иновации, както и на последните научни постижения в търсенето на устойчиви решения за развитието на „зелената индустрия“, кръговата икономика и енергийната дигитализация.

В клъстерът членуват над 35 предприятия, неправителствени организации, образователни институции и научни звена, развиващи основна дейност в направление на: • Устойчива енергия и ВЕИ; • Енергия от биомаса; • Качество на атмосферния въздух; Енергийна ефективност в сгради и индустриални системи;• Еко иновации; • Ефективно използване на природните ресурси; • Консултантска дейност в горните направления.

Производствените предприятия, членуващи в клъстера извършват: • Строителство на пасивни сгради в т.ч. и изграждане на енерго-позитивни; • Инженерингови решения - пред проектни проучвания, • енергийни анализи и обследвания; Изграждане на соларни смарт системи – PVs, соларни термални, PVT (фотоволтаик и соларен термален колектор), както и цялостни

Клъстерът е член от 2014 г. на Европейското стратегическо партньорство ESCP „NATUREEF“ и в тази своя роля работи по интернационализацията на своите членове в трети страни. Успешно са реализирани проекти както с пряко участие на клъстера, така и на негови членове в Бразилия, Мексико, осъществени са бизнес мисии в Китай и Филипини. Международната мрежа дава възможност за контакт с над 1200+ Европейски МСП.

В последните няколко години, въз основа на натрупания опит и специализирани знания, Клъстер Зелена синергия разгръща активна дейност под формата на проектна експертиза, осъществявайки проекти по програми COSME, Erasmus+, Horizon 2020. В момента клъстера е партньор по два международни проекта свързани с иновативна дейност - ЕTV4INNOVATION и Making City (Horizon 2020) за интелигентно управление на енергийни ресурси в урбанизирани зони. Клъстера е отворен за сътрудничество както със заинтересовани иновативни фирми, така и с организациите членове, проявяващи афинитет към научно-изследователска и развойна дейност.

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ

Визия – Клъстер Зелена Синергия да стане водещ български клъстер за прилагане на иновативни еко-енергийни решения.

Мисия – подкрепа на общини и МСП с цел зелен растеж чрез осигуряване на иновативни енергийни услуги в ресурсна и енергийна ефективност и възобновями енергийни източници.

Цели 1) Подкрепа за национални и местни инициативи в областта на иновации в областта на ЕЕ и ВЕИ и клъстерното сътрудничество ; 2) Усилване на капацитета на членовете на клъстера за иновации ; 3) Интернационализация на КЗС и членовете.

Прочети повече


Стани член на Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ


Изгради мрежа от партньорства

Изгради мрежа от партньорства


Заедно вървим напред

Заедно вървим напред


Предимството да бъдеш информиран

Предимството да бъдеш информиран


ЗАПОЗНАЙ СЕ С УСТАВАКАНДИДАТСТВАЙ СЕГА

Членове на клъстера

 • бъдеще
 • Crane LOGO_NEW1
 • jterm
 • eco-energiq
 • AEP
 • Енеркон
 • install_BG
 • keo-zenit
 • migton
 • Quattrogi_logo
 • multiterm
 • oberon
 • pgee
 • pu
 • technicheski
 • Solery
 • technologica
 • heliodom
 • БИГ
 • Stok
 • Enta
 • ISE_Energy logo 12 (002)
 • СтенлиФриго
 • Sofena

ПАРТНЬОРСКИ ВРЪЗКИ

 • a4 biolab logo
 • logo-Natureef
 • LogoABK