Европейско стратегическо партньорство за по-добра ресурсна ефективност

12
Европейско стратегическо партньорство NATUREEF
10.06.2015
2016-03-06_Natureef-Kick-off
Cluster Go International
29.02.2016
Покажи всички

Европейско стратегическо партньорство за по-добра ресурсна ефективност

logo-Natureef

Описание

NAUREEF е Европейско стратегическо клъстерно партньорство целящо подобряване на ресурсната ефективност и опазването на климата и околната среда. Клъстерната мрежа се състои от 9 клъстера от 9 европейски страни:

  • Клъстер Зелена синергия
  • INBIOM – Дания
  • BIOMASTEC – Германия
  • VEGEPOLYS – Франция
  • AGROCLUSTER – Португалия
  • CREA Hydro&Energy – Чехия
  • Green Chemistry – Полша
  • lINNOSKART – Унгария
  • FEMAC – Испания

Мрежата е създадена, за да развива и прилага свързвани стратегии с цел реализирането на партньорства между отделните малки и средни предприятия членове на всеки клъстер, както и тяхното интернационаизиране. Консорциумът е силно бизнес и иновативно насочен, а неговата крайна цел е да повиши знанието в индустрията чрез реализиране на съвместни партньорства и природосъобразни концепции.

Чрез реализирането на „NATUREEF“ стратегическо клъстерно партньорство се цели подобряване на ефективността и опазването на природните ресурси в аграрния и енергийния сектор. Стратегическото партньорство ще се фокусира върху нуждата за развитие на бизнеса и оптимизирането на съществуващите технологии в секторите – биомаса, енергийни услуги, агро-техника, водни технологии и растителната продукция. NATUREEF ще извърши различни маркетингови дейности,  анализи за развитие на бизнеса, дейности за разпространение и засилване на сътрудничеството с партньорски държави., като особено внимание се обръща на развиващите се страни, като Китай, Филипините, Перу, Колумбия и Мексико.

Цели

Идеята и целите на Natureef – Европейски стратегически клъстер за партньорство – подпомагане на решения чрез клъстерно сътрудничество се основават на регионалната интеграция на двете европейски политики: ефективно използване на ресурсите в Европа и насърчаване на научните изследвания и развитие, както и иновации на ЕС и международна клъстерна мрежа. Това е ефективен инструмент за насочване на бизнеса за сътрудничество по отношение на иновациите, които позволяват развитието на динамични икономически познания. Natureef може да играе ключова роля за насърчаване на „нови бизнес модели“ и проектиране и изпълнение на съвместна стратегия насърчаване на междусекторното сътрудничество и улесняване на разпространението и наставничество на иновативни технологии и интернационализация на малките и средни компании в нова природоефективна ресурсна стратегия, която ще допринесе на ЕС за по-добро ефективното използване на ресурсите.

План за действие

Консорциум NATUREEF цели да изгради мрежа за реализиране на иновационни дейности и ефективното използване на природните ресурси сред своите членове и целеви страни. За постигането на целта ще се приложат поредица от различни мерки.

 

12