Регионална клъстерна среща „Иновационен растеж чрез клъстерно коопериране“

3
Клъстер Зелена синергия участва в общо събрание на АБК на 11 май, 2018 г
15.05.2018
2
Клъстер Зелена Синергия бе представен като един от отличниците по клъстерно управление
01.11.2018
Покажи всички

Регионална клъстерна среща „Иновационен растеж чрез клъстерно коопериране“

1

На 5 юли в гр. Варна се проведе регионална клъстерна среща „Иновационен растеж чрез клъстерно коопериране“.

Събитието беше организирано от Морски клъстер България съвместно с Клъстер Зелена Синергия и Асоциация на бизнес клъстерите и имаше за основна цел да събере клъстерни мениджъри и представители на институциите и бизнеса, за да се обсъдят клъстерни политики, възможности за финансиране и да се представят допри практики.

 

Програмата беше разделена на две части с основни теми: „Иновационен растеж: нови бизнес възможности“ и „Финансова подкрепа за клъстери“. В първата част бяха представени Клъстерни практики при определяне иновационните нужди на МСП в рамките на проекта за клъстерно коопериране в Югоизточна Европа – BLUE NET.

Бяха представини възможностите на Европейската мрежа за подпомагане на МСП ‘Enterprise Europe Network’: перспективи, конкурентоспособност и иновации без граници, а веднага след беше даден добър пример за иновативно предприятие Sea Harmony- варненска компания, която е разработила свой патент за изкуствени рифове.

Представител на Български мебелен клъстер запозна участниците с проекта FORESDA, който цели да подпомогне трансформацията на традиционните индустрии, основаващи се на горското стопанство, в устойчиви производствени области чрез иновативно междусекторно и транснационално сътрудничество.

 

Регионалната клъстерна среща продължи с темата за устойчивост на клъстерите и системен подход за постигане на клъстерно отличие представен чрез проекта TRACE-KEI.   Бяха представени основните цели на проекта за постигане на клъстерно отличие, и начините за постигането им:

 • Засилване на управленския капацитет на партньорите чрез посещение на обучения, семинари и срещи с развити клъстери
 • Изграждане и актуализиране на дългосрочни клъстерни стратегии
 • Развитие на нови и подобряване на настоящите услуги, предлагани към членовете на клъстерите, чрез анализ на техните нужди и очаквания
 • Укрепване на регионалните политики и инициативи за развитие на клъстерите, посредством привличане на институции на регионално и национално ниво

2

 Основни стъпки за постигане на клъстерно отличие,  по проекта TRACE-KEI

 

 • Да се идентифицират пропуските в знанията и да се подобри управленския опит, умения и знания на клъстерните мениджъри
 • Да се привлекат за активно участие и членовете на клъстерите и да се анализират техните нужди, очаквания и разбирания
 • Да се насърчи взаимодействието между клъстера и членовете, както и между самите членове
 • Да се насърчи взаимодействието между клъстерите и институциите на местно и национално ниво
 • Идентифициране на ролята на клъстерите в изпълнението на ИСИС

 

Бяха представени и обсъдени основните изводи от клъстерната конференция Grow your Region, организирана от Европейската комисия през ноември 2017г. във Валенсия:

 • Междурегионалното сътрудничество между клъстери е ключов инструмент за подпомагане на иновациите, индустриалната модернизация и развитието на регионите;
 • Правилни партньорства – регионалните власти, бизнесът и индустрията трябва да бъдат включени активно в инициативите;
 • Клъстерните организации са от изключително значение за изпълнение на стратегиите за интелигентна специализация;
 • Необходими са специална подкрепа, нови инициативи и устойчиви партньорства за подобряване на сътрудничеството в специфичните области

 

 

 

В последната част на конференцията от АБК бяха представени новости в Европейската политика за развитие на клъстери и лейбълизация и по какъв механизъм ще се осъществява бенчмаркингът на клъстери. Дискутиран бе и предстоящият конкурс за иновативни клъстери по ОПИК, който се очаква да бъде отворен до края на годината.