DSC07709
УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С КЛЪСТЕР БИОМАСТЕК
05.05.2015
logo-Natureef
Европейско стратегическо партньорство за по-добра ресурсна ефективност
01.02.2016
Покажи всички

Европейско стратегическо партньорство NATUREEF

12

През м.септември 2013 г. Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ подписа меморандум за сътрудничество, сформирайки Европейско стратегическо клъстерно партньорство – NATUREEF, което обхваща клъстери от 8 страни в следните сфери – селско стопанство, агро технологии, растениевъдство, оползотворяване на биомаса за енергия, енергийни технологии, хидро енергия, „зелени“ решения в химическата индустрия, и ИКТ.  Основната цел на NATUREEF e създаването на Европейска стратегическа клъстерна мрежа, която да доведе до създаване на нови концепции за ефективното използване на природните ресурси, както и улесняването на сътрудничеството между всички членове в стратегическото партньорство. В рамките на това партньорство е разработен план за интернационализация на членовете на клъстерите, чрез който  се цели засилване на международното сътрудничество в трети страни и създаване и изпълнение на иновативни бизнес-модели за по-добра ресурсна ефективност.

NATUREEF може да играе ключова роля за насърчаването на междусекторни „нови бизнес модели“ и чрез насърчаването на междусекторното сътрудничество и улесняване на разпространението  на иновативни технологии с цел интернационализация на членовете на всеки клъстер.

NATUREEF ще кандидатства по програма COSME за интернационализация на членовете в клъстерите.

 

13