Членове на Клъстера


 • бъдеще
 • Crane LOGO_NEW1
 • jterm
 • ELLON LOGO (002)
 • AEP
 • Енеркон
 • install_BG
 • keo-zenit
 • blue-with-red
 • logo-renew
 • multiterm
 • oberon
 • pgee
 • pu
 • unnamed
 • Solery
 • viber_image_2021-01-29_10-54-49
 • HELD
 • Logo_Schneider_News
 • Stok
 • Chukov
 • ISE_Energy logo 12 (002)
 • СтенлиФриго
 • Sofena
 • Nedstar

Научи повече за членовете на клъстера

Разгледай членовете на клъстер "Зелена Синергия". Можете да откриете добри професионалисти във всяка една от сверите на развитие на клъстера
ЕНЕРКОН ЕООД
Фирма „Енеркон“ извършва енергийни обследвания и одити на фабрики и индустриални системи, производствени и обслужващи инсталации, сгради и инфраструктури – индустриални, административни, публични, жилищни и други, издаване на енергийни паспорти и енергийни сертификати. "Енеркон" ЕООД извършва практически изпълнения, проектни проучвания, проектиране, доставка на съоръжения и апарати, пуск в експлоатация на:Биогаз от пречиствателни станции - утилизация с цел горене в котли, когенератори, др. за отопления, подгряване на технологични води и разтвори, др. Твърда биомаса - изгаряне на чипс с цел отопление, др. Слънчеви инсталации за загряване на вода - битова, технологична, др. Термопомпени инсталации от всичките типове - вода/вода, вода/въздух, др. Улични осветления на градове, села, общини - подобряване на енергийна ефективност, др. Пречиставне на отпадни води и подготовка на води за индустриялни необходимости
Еко Енергия ООД
Фирма „Екоенергия” ООД работи в областта на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
Инстал Инженеринг
ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ е фирма, с предмет на дейност производство на предварително изолирани тръбопроводи за гореща вода, пара, минерална вода, както и питейни водопроводи и проводи за други флуиди. Фирмата е специализирана и в проектирането и извършването на подземни и въздушни монтажи на тръбопроводи, както и на топло- и студоизолации за климатични, хладилни и вентилационни системи.Фирмата произвежда полипропиленови (PPR) и стъклонапълнени (PPR-GF) тръбопроводи за гореща вода, а също така инапорни тръбопроводи за питейна вода с диаметри до 630 мм от полиетилен висока плътност (HDPE).Производствената и монтажна дейност осъществяваме в сътрудничество с редица водещи фирми в тези области като POWERPIPE - Швеция,T-Сomp, Sаlling Plast и Danfoss - Дания, BASF,BAYER - Германия, Huntsman - Италия.Фирмата произвежда изделия и изпълнява обекти към всички топлофикационни дружества в страната.
Хелиодом ЕООД
Фирма „Хелиодом“ ЕООД се занимава с проектиране, консултации, монтаж на отоплителни, вентилационни, климатични инсталации, топлопроводи и абонатни станции, подготовка на документи за присъединяване на нови и съществуващи сгради към топлофикационната система на гр. Пловдив, обследване на сгради за енергийна ефективност и подготовка на Енергийни паспорти, оценяване съответствието на проекти по нар. №7/2005 за Енергийна ефективност - топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, реинженерингова дейност.
Енергийна Агенция - Пловдив
Енергийна агенция – Пловдив (ЕАП) e създадена с главна цел осъществяване на енергийна ефективност на местно и национално ниво. ЕАП работи за намаляването на енергийнoто потребление и емисиите въглероден двуокис. Агенцията популяризира технологии за възобновяеми енергии и алтернативни източници на енергия като една от 400 подобни агенции в Европа, създадени под егидата на Европейската Комисия. ЕАП разработва стратегии, механизми и практики за енергийна ефективност. Агенцията е в близко сътрудничество с подобни организации в цяла Европа. Дейността на агенцията е свързана с популяризирането на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; предоставянето на експертизи, консултации, информации; популяризира стандарти, програми и инвестиции, които поощряват устойчивото енергийно развитие. Множество Европейски партньори определят Енергийна агенция - Пловдив като една от най-успешните агенции в Централна и Източна Европа.Целите на Енергийна Агенция - Пловдив са:Разработване на стратегии, програми и планове за действие за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и управление на мобилността на местно и обшинско и регионално ниво;Предоставяне на информация, обучения и лобиране за използването на ВЕИ;Повишаване на общественото съзнание относно връзката между енергийната ефективност и климатичните промени Популяризиране на програми, институции и инвестиции, които поощряват устойчивото енергийно развитие, вкл. възобновяеми енергийни източници; Създаване и реализация на атрактивни за отпускане на кредити демонстрационни проекти, свързани с енергийна ефективност и ВЕИ; Окуражаване на международното сътрудничество с фокус на финансиране и пазарен пробив.
Пловдивски Университет "П. Хилендарски"
Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Университета осигурява обща и професионална подготовка на специалисти в различни научни направления. За да осъществи своята мисия, следвайки българските образователни традиции, Университетът:предлага и осъществява успешни модели и практики на достъпно, специали­зи­рано, качествено обучение на евро­пейско равнище; провежда иновативни изследвания в приоритетни научни области, в инте­рес и полза на обществото; прилага технологии и методи за ефективно управление, като използва зна­ни­ята, опита и потенциала на своя академичен състав; осигурява конкурентни предимства на образователния и научния пазар на идеи, технологии и продукти.
Техничеси Университет Пловдив
Филиалът е създаден през 1986 г. като изнесено звено на Технически Университет (ТУ) - София и включва в структурата си два факултета - Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) и Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ). Университетът обучава студентите по образователните степени "бакалавър", "магистър" и "доктор" по специалности, утвърдени от Министерския съвет. Научната дейност на Филиала на ТУ София в Пловдив е насочена към разработване на научни и приложни проекти от висококвалифицирани преподаватели, докторанти, студенти и техници, които извършват на договорна основа както фундаментални научни изследвания, така и развойна, внедрителска и консултантска дейност. Наред със създаването на нови научни знания и продукти, основна задача на научната дейност е да способства за увеличаване на кадровия научен потенциал, за осъвременяване и обновяване на използваната материално-техническата база и на учебния процес като цяло. Области на научноизследователски задачи, които Филиала изпълнява са в областта на:Компютърни системи и технологии; Електротехника, електроника , автоматика, и системи за управление; Транспортна и авиационна техника; Машиностроителна техника и технологии; Индустриален мениджмънт.
Джей Терм
Основната дейност на фирма "Джейтерм" ЕООД е свързана с дистрибуцията на няколко вида висококачествени водогрейни котли изгарящи пелети, дървесен чипс и друга биомаса, позволяващи пълна автоматизация. Компанията има над 100 реализирани проекта за инсталиране на котли на пелети, дървесен чипс и биомаса. Сред основният асортимент продукти са: Котли на пелети, биомаса и дървесен чипс със стокер модел Козлусан PEL Автоматични котли на пелети модел PROPEL Полувтоматични котли на пелети модел SLIMPEL Котел на дърва и пелети LOGPEL Камини на пелети Thermokoz
КЕО-ЗЕНИТ
КЕО-ЗЕНИТ ООД е компания, която се занимава с обследване на сгради, котли, климатични инсталации за енергийна ефективност.Дейностити, които компанията извършва са:оценка за съответствието на инвестиционни проекти, част "Енергийна Ефективност" изчисляване на енергийните характеристики и изготвяне на енергийни паспорт обследване и сертифициране на сгради по енергийна ефективност извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и на климатични инсталации
Мултитерм
МУЛТИТЕРМ е с основна дейност изграждане на отоплителни инсталации, инсталиране на котли и камини на биомаса, инсталация на вятърни генератори и на слънчеви инсталации. Компанията е на пазара от повече от 15 години.
ПГЕЕ
Професионална гимназия по електотехника и електроника - гр. Пловдив е държавно, елитно, средно професионално учебно заведение с регионално значение за израстването на млади хора в сферата на средното образование. В него се подготвят техници в областта на елекротехническата промишленост, електронната промишленост и информационните технологии. Професионалната гимназия съвместно с Енергийна Агенция - Пловдив изграждат модерна система за училищен енергиен мениджмънт по проект VerySchool.
арх. Жана Джугаланова
Арх. Жана Джугаланов е пълноправен член на Камарата на Архитектите в България.
МИНИК
Фирма "МИНИК" извършва инженерингово осигуряване, включително проектиране и монтаж за малки и средни предприятия на електрически инсталации,съоръжения за битови и обществени сгради, абонатни станции и проекти за ВЕИ. МИНИК е член на Националния Инсталациионен Съюз.
ТЕХНОЛОГИКА
ТЕХНОЛОГИКА ЕООД е малка фирма предлагаща богат избор от IT решения - софтуер, уеб дизайн, e-Commerse решениия, миграция на данни, мултимедиен дизайн и други. ТЕХНОЛОГИКА е с над 15 години опит в бранша.
ХАРИОМ
Фирма ХАРИОМ се занимава с преработката на селскостопанска продукция и усвояване на нови технологии за ефективно извличане на полезни елементи. Развойна дейност - прототипи на машини и съоръжения за преработка на зърнени култури. Фирмата извършва търговия с пълноценни комбинирани фуражи, пълноценни млекозаместители, допълващи фуражи и други.
МИГТОН
МИГТОН ООД е с основна дейност изграждане на вътрешни и външни мрежи за комуникации - оптични кабелни трасета, телекомуникационни системи от железопътната инфраструктура, структурни кабелни системи., изграждане на кабелни мрежи за пренос на данни, локални радиомрежи и други. Мигтон извършва доставка, монтаж и сервизна поддръжка на комуникации на малки и средни предприятия.
ЕЛМА 5
ЕЛМА 5 е с дейност усвояване на отпадъчни материали от селското и горското стопанство до получаването на крайни продукти, също така и усвояване на еко-материали и технологии за строителството на сгради за живеене.
МИГ-ТОН
ЕТ "МИГ-ТОН" - Марин Петров се занимава с изграждане на осигурителни инсталации в транспорта, интернет и телефонни връзки за малки и средни фирми.
ЕКО-СТ
ЕКО-СТ е фирма занимаваща се с разаботването и внедряването на екологични и енергоспестяващи технологии и продукти. ЕКО-СТ извършва експлоатация и поддръжка на фотоволтаични инсталации и елементи.
ОБЕРОН КОНЦЕПТБАУ
ОБЕРОН КОНЦЕПТБАУ ЕООД е с основна дейност проектиране и изграждане на пасивни къщи. В момента фирмата е изпълнител на инвестициоенен проект за изграждане на пасивна къща в с. Марково. Оберон Концептбау е член на камарата на строителите - Мюнжен и притежава сертификат за проектиране и изграждане на пасивни къщи.
ТОПС
Фирма "ТОПС" ЕООД е с основна дейност продажва и сервиз на офис техника , зареждане и рециклиране на консумативи и тонер касети.