foto-22

Подпомагане на публичните власти в управлението на енергийния преход

 • Насърчаване на публичните власти в провеждането на нови политики
 • Насърчаване на публичните власти за прилагане на мерки за енергийна ефективност
 • Подпомагане на публичните власти при разработването на сценарии и пътни карти за енергиен преход
 • Ангажираност на публичните власти в енергийния преход

Умни сгради:

 • Подобряване на интелигентността на съществуващите сгради
 • Мониторинг на енергийното управление
 • Осигуряване на енергийна ефективност и услуги по гъвкаво управление на производство и съхранение на енергия, на основа на потребителските предпочитания.
 • Интеграция на интелигентни системи, интелигентно управление, интелигентно измерване и интелигентни уреди

Енергийни общности:

 • ВЕИ енергийни общности
 • Програми за изграждане на капацитет

Енергийна бедност:

 • Подкрепа за създаване на схеми за финансова и нефинансова подкрепа за енергийна ефективност и малки инвестиции във възобновяема енергия
 • Разработване на иновативни схеми за енергийна ефективност и ВЕИ
 • Енергийно образование

Оценка и сертифициране на енергийните характеристики

 • Енергийно сертифициране на сгради
 • Работа с бази данни, свързани със сгради

Енергийни обследвания на промишлени системи
Био-базирана индустрия

 • Създаване на устойчива и конкурентна индустрия на био основа
 • изпитване на твърди биогорива и компост