Клъстер Зелена синергия представи стратегия относно концепцията за енергопозитивни зони в град Видин

image

На 6.10.2020, Клъстер „Зелена синергия“ организира представяне концепцията и методологията за развитие на енергопозитивни зони[1] в гр. Видин, в рамките на проект MAKING-CITY. Срещата се проведе съвместно с Община Видин, която е партньор по проекта. Основната цел беше, заедно с местни представители на браншови организации, експерти, енергийни одитори, инженери и архитекти, да бъдат обсъдени енергийните нужди на града, както и да бъдат набелязани зони с най-голям потенциал за оползотворяване на ВЕИ, така че градът да се превърне в нисковъглероден град до 2050г. За тази цел Клъстер „Зелена синергия“ ще разработи за Община Видин Интегриран план за енергетика и климат до 2030г., който ще бъде надграден до Дългосрочна стратегия за енергиен преход до 2050г.

Инж. Даниела Костова представи дългосрочните цели на проекта в контекста на европейските енергийни цели, заложени в  стратегия „Енергия 2020“, Рамката за Енергетика и Климат до 2030г., и Пътната карта за енергиен преход до 2050г., която цели да превърне Европа в неутрален по отношение на климата континент.

[1]  Енергопозитивна зона е обособена част от града, включваща сгради и обществени пространства, където общият годишен енергиен баланс е положителен. Следователно районът ще доставя енергиен излишък, който да бъде споделен с други градски или извънградски зони.

След това бяха представени националните енергийни цели, заложени в Националния интегриран план за енергетика и климат до 2030г., част от които са:

  • Национална цел за дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. – 27,09%
  • Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007 – 27.89%
  • Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007 – 31,67%
  • Ниво на междусистемна електроенергийна свързаност – 15%

От изключителен интерес за участниците в срещата беше представянето на методологията за дизайн на енергопозитивни зони, включваща няколко основни фази, стартиращи с идентифициране на енергийните нужди на града, анализ на съществуващите и потенциалните енергийни ресурси, идентифициране и PESTEL анализ на потенциалните иновативни решения и технологии за достигане на положителен енергиен баланс.

В края на презентациите бяха представени двете потенциални енергопозитивни зони в град Видин, които ще бъдат ясно очертани, след енергийно моделиране на града с инструменти LEAP и ENERKAD, чрез които ще се симулират различни енергийни сценарии до 2050г., за превръщането на Видин в нисковъглероден град.

Проект MAKING-CITY е финансиран по програма Horizon 2020, като стартира през декември 2018г. и е с продължителност от 60 месеца. Фокусира се върху демонстрирането на потенциала на концепцията за енергийно позитивни зони (PED) като основа за ефективно и устойчиво планиране и развитие на градовете.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.