Клъстер „Зелена синергия“ обяви публична покана за избор на изпълнител

logo-bg-center

На 1.07.2020г. клъстер „Зелена синергия“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер „Зелена синергия“ посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура“ в рамките на програма BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В този контект Клъстер „Зелена синергия“ обяви публична покана за доставка на ДМА, в рамките на ЕТАП 1 ог изпълнението на проекта. Процедура с наименование „Доставка на материални активи – ДМА (етап 1)“ е разделена в 3 обособени позиции, които включват доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на следното лабораторно оборудване.

 Процедурата е разделена в 3 обособени позиции, както следва:

 

  1. Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Апаратура за анализ на азот по Келдал – автоматична система за разлагане на пробата по метод „Kjeldahl“
  2. Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лабораторна пещ за определяне точка на топене на пепел
  3. Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Газов хроматограф с тройно-квадруполен масспектрометър

Документацията за кандидатстването е публикувана в единната информационна система – ИСУН на следния адрес:

  • https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/90e561ac-d224-4d6b-aa1c-8c155946a9cc

Срок за кандидатстване – 18.02.2021г.

Проектът е насочен към предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационно сътрудничество между организациите членове на Клъстера, чрез съвместно използване на иновативни технологии и обмен и трансфер на знания. Проектът позволява разширяването на изследователския и иновационен капацитет в областта на чистите технологии и биотехнологиите и по-конкретно в оползотворяването на отпадъчни продукти, ко-продукти и възобновяеми суровини в нов вид продукти и източници на енергия. Същевременно проектът допринася за силното засилване на връзките и сътрудничеството между клъстера и научноизследователските, иновационните и академичните организации членуващи в него. Проектът също така спомага за достъп до иновационни технологии и експертни познания, необходими за укрепването и обновяването на иновационната и развойната дейност на клъстера.

Общата цел на проектното предложение е разработването на иновация в сферата на чистите технологии“ в Южен Централен район посредством реализиране и съвместно използване на иновационна инфраструктура, както и постигането на ефективен обмен на познания, опит и трансфер на знания. Проектът е с продължителност от 24 месеца и е на обща стойност от 2 176 204 лв. от които 1 454 013 безвъзмездна финансова помощ.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.