Клъстер „Зелена синергия“ реализира иновационна споделена инфраструктура

logo-bg-center

В периода 28.07 – 02.08.2021г. бе инсталирана и въведена в експлоатация част от иновационната клъстерна инфраструктура по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0012-C01/01.07.2020г., проект: “Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер „Зелена синергия“ посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура”.

Бяха инсталирани две съвременни аналитични апаратури – газов хроматограф с тройно-квадруполен масспектрометър на производителя Thermo Fisher Scientific и лабораторна пещ за определяне точка на топене на пепел на Carbolite Gero.

Многоканалният газов хроматограф Trace 1300 с тройноквадруполен масспектрометър TSQ 9000 и инжектор с програмируема температура (PTV) е оборудван със сонди за директно въвеждане на проби, автоматично пробоподаващо устройство и вакуум изпарител на разтворители. Това е висок клас аналитична и изследователска апаратура, която ще бъде използвана за определяне на полихлорирани бифинили, полициклични ароматни въглеводороди, полибромирани дибензо-диокисини и фурани, пестициди, както и други замърсители в екологични матрици и отпадъци.

Лабораторната пещ за определяне точка на топене на пепел CAF G5 е най-съвременната апаратура за наблюдаване на поведението на пепелта при стапяне и ще бъде използвана при анализ на различни видове горива и отпадъци, за да се оценят техните свойства с цел получаване на алтернативни горива, тъй като топенето на пепелта е от особено значение в процесите на термичното превръщане.

Иновативната споделена инфраструктура ще послужи и спомогне за утвърждаване на следните общи клъстерни дейности:

  1. Разработване на иновации и нови технологии за оползотворяване на възобновяеми и алтернативни суровини, отпадъци, междинни и съпътстващи продукти, възобновяеми и алтернативни горива и енергии.
  2. Изпитване под акредитация и участие в дейностите по сертифициране на производството на възобновяеми и алтернативни горива, гарантиране на качеството им.
  3. Извършване на приложни научни изследвания и развойна дейност за нови технологии, продукти, горива и енергии, обучение на студенти и докторанти.

С реализирането на дейността КЗС ще извършва услуги по изпитване и изследване на отпадъци и биотопадъци и тяхното оползотворяване в чиста енергия и същевременно създаване на нови продукти. Реализирането на иновативната инфраструктура ще спомогне за оказването на подкрепа на съществуващи предприятия с цел прилагане и разработване на иновационни идеи и технологии, разработване на нови продукти, подобряване на енергийните процеси и усвояване на модерни практики.

Дейността допринася за развитието на клъстера и неговите членове, развитието на собствено know-how и допринася за неговото утвърждане като иновативен клъстер със собствена изследователска инфраструктура, която се споделя от членовете. Реализирането на дейността ще създаде възможности за разширяване на пазара на услугите на клъстера в целеви трети страни.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.