Обявена е публична покана за избор на изпълнител по етап 2 на проект иновационен клъстер

logo-bg-center

На 1.07.2020г. клъстер „Зелена синергия“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер „Зелена синергия“ посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура“ в рамките на програма BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В този контект Клъстер „Зелена синергия“ обяви публична покана за доставка на ДМА, в рамките на ЕТАП 2 от изпълнението на проекта. Процедура с наименование „Доставки“ е разделена в 2 обособени позиции, които включват доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на следното оборудване.

 Процедурата е разделена в 2 обособени позиции, както следва:

Общата стойност на процедурата е 1 274 300 лв. без ДДС.

 Процедурата е с индикативна обща стойност, както следва:

  1. „Доставка на материални активи – контейнерна инсталация за анаеробно третиране на отпадъчен ферментационен продукт в биогаз (етап 2)“ 
  • Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 1 244 300 лв.
  1. „Доставка на материали – слама“ – 500 тона
  • Прогнозна стойност в лева, без ДДС  (в цифри) : 30 000 лв

Документацията за кандидатстването е публикувана в единната информационна система – ИСУН на следния адрес:

Срок за кандидатстване – 13.05.2022г.

Проектът е насочен към предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационно сътрудничество между организациите членове на Клъстера, чрез съвместно използване на иновативни технологии и обмен и трансфер на знания. Проектът позволява разширяването на изследователския и иновационен капацитет в областта на чистите технологии и биотехнологиите и по-конкретно в оползотворяването на отпадъчни продукти, ко-продукти и възобновяеми суровини в нов вид продукти и източници на енергия. Същевременно проектът допринася за силното засилване на връзките и сътрудничеството между клъстера и научноизследователските, иновационните и академичните организации членуващи в него. Проектът също така спомага за достъп до иновационни технологии и експертни познания, необходими за укрепването и обновяването на иновационната и развойната дейност на клъстера.

Общата цел на проектното предложение е разработването на иновация в сферата на чистите технологии“ в Южен Централен район посредством реализиране и съвместно използване на иновационна инфраструктура, както и постигането на ефективен обмен на познания, опит и трансфер на знания. Проектът е с продължителност от 24 месеца и е на обща стойност от 2 176 204 лв. от които 1 454 013 безвъзмездна финансова помощ.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.