Клъстер Зелена синергия организира съвместно събитие с Община Видин

viber_image_2022-07-20_13-35-35-635

Пътят към енергиен преход на Община Видин бе представен на семинар пред граждани и експерти от града

Клъстер “Зелена синергия”, съвместно с Община Видин, организираха събитие на тема “Пътят към енергиен преход на Община Видин”.

 Семинарът, целеше да информира гражданите и да ги ангажира по темата за зеления преход на града, както и да ги запознае с планираните дейности и идентифицираните зони на интервенции.

Събитието, което се проведе на 14 юли, 2022 г. се организира в рамките на проект MAKING-CITY („Енергийно ефективен път за градска трансформация: осигуряване на положително бъдеще“), който е финансиран по програма Horizon 2020, който стартира през декември 2018г. и е спродължителност от 60 месеца. Проектът се фокусира върху демонстрирането на потенциала на концепцията за енергийно позитивни зони (PED), като основа за ефективно и устойчиво планиране  развитие на градовете

Презентации представиха експерти от Клъстер „Зелена синергия“, който е партньор на Община Видин при изпълнението на проектните дейности. Участие в семинара взе и заместник-кметът на Община Видин Десислава Тодорова, която приветства присъстващите. Тя посочи, че проект MAKING-CITY от изключително значение за града, защото, чрез него се планира бъдещето на Видин към енергиен преход в дългосрочен план – до 2050 година.

Инж. Даниела Костова, енергиен експерт от Клъстер „Зелена синергия“, представи в детайли проекта MAKING-CITY, неговите основни цели и очаквани резултати. Основната цел на проект MAKING-CITY, който ще приключи в края на 2023 година, е подготовка на градовете за енергиен преход чрез анализиране на потенциала на съответния град за създаване на енергийнопозитивни зони, които са в основата на постигане на енергиен преход посредством подобряване на енергийната ефективност, увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници и въвеждане на иновативни технологии в различните икономически сектори на действие в общината – от сградния сектор, транспорта, индустрията, земеделието и др.

В рамките на проект MAKING-CITY са избрани два пилотни града – Гронинген (Нидерландия) и Оулу (Финландия), които са зона на интервенции, а шест градове- последователи, един от които е Видин, са градове за анализ, където впоследствие да бъдат репликирани интервенциите от пилотните градове. Концепцията се основава на т.нар. енергопозитивна зона – обособена част от града, която включва сгради и обществени пространства, където годишният енергиен баланс е положителен, тоест те произвеждат повече енергия отколкото потребяват и излишъка изпращат на съседни зони. Това се постига чрез цялостно обновяване на сградите, въвеждане на възобновяеми енергийни източници, модернизиране на системите за отопление и охлаждане в сградите  и въвеждане на иновативни технологии за пренос, производство и съхранение на енергия.

Във Видин са избрани две такива енергопозитивни зони – ж.к. „Химик“ и ж.к. „Бонония“, които ще бъдат анализирани и ще бъдат включени в Стратегията за енергиен преход на Община Видин до 2050 г. Благодарение на проекта MAKING-CITY Видин ще бъде единственият град в България с разработена дългосрочна енергийна стратегия до 2050 година.

Презентация в семинара се включи инж. Петър Кисьов, който представи „Подход за енергийно обновяване на училище “Св. Св’ Кирил и Методий” в сграда с нулево енергийно потребление“. В сградата ще бъде изпълнен инвестиционен проект, който ще я трансформира в енергийно позитивна.

С презентации в семинара се включиха и представители на СЕА Софена. Инж. Здравко Георгиев запозна присъстващите с пътна карта за устойчива енергия и смекчаване последиците от изменението на климата в Община Видин, а Лили Щамлер представи проект PowerPoor : “Национални пътни карти за справяне с енергийната бедност“.

Повече информация за проект Making City може да намерите на следния сайт: https://makingcity.eu/

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.