Информационен ден за граждани по проект REVERTER се проведе на 13 юли в гр. Брезово

1Untitled

Събитието се организира от Община Брезово, съвместно с Клъстер Зелена Синергия и беше насочено към всички граждани на Община Брезово, които биха искали да научат повече за възможностите за реализиране на ВЕИ в своите домакинства, както и да се запознаят с проект REVERTER, целящ намаляване на енергийната бедност в региона, чрез реализиране на пътни карти за обновяване на сгради.

В първата част на събитието беше представен проект REVRETER, в който партньори са Община Брезово и Клъстер Зелена Синергия, наред с още 10 партньора от 5 европейски държави.

Проектът цели да разработи 9 пътни карти за намаляване на енергийната бедност, чрез подобряване енергийната ефективност в домакинствата. Проектът е насочен към уязвими райони или групи от сгради (напр.жилищни сгради и социални жилища), за да се намали енергийната бедност, чрез насърчаване на мерки по дълбочинно обновяване.

За община Брезово ше бъдат създадени 3 пътни карти съответно за еднофамилни, многофамилни жилищни сгради и сгради със социално предназначение.

Също така в рамките на проекта ще бъде реализирана т.н. услуга Едно гише за обновяване , която ще предоставя изчерпателна информация и ще подкрепя гражданите в цялостния процес по обновяването: от идеята до изпълнението му по всички етапи – документация, взимане на решения, съвети, кандидатстване и др.

Проектът ще тества пътните карти чрез създаване на Едно гише за обновяване в четири европейски държави

  • Брезово-България
  • Атина-Гърция
  • Рига-Латвия
  • Коимбра-Португалия

На срещата бяха представени и възможностите за реализиране на фотоволтаични инсталации в рамките на процедура BG-RRP-4.026 Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата. Целта на програмата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор Домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) – до 1 960.83 лв., при 100 % финансиране от страна на програмата.
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия- до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Във връзка горната процедура,  фирма Куков и Ко ООД да изнесе презентация на тема изграждане на домашни фотоволтаични системи. Представителите на компанията обясниха пред присъстващите кои са основните компоненти на една фотоволтаична система, какви са различните видове конструкции и панели и посочиха най-важните параметри на фотоволтаичните инсталации. Фирмата представи и някой приблизителни разчети и финансов анализ за изграждането на фотоволтаична инсталация със система за съхранение на енергията.

В рамките на проект REVERTER предстои да бъдат организирани и други подобни информационни дни, с цел запознаване на гражданите на Община Брезово с различни финансиращи програми и инициативи, както и с дейностите по проекта.

Проектът е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ № 101076277.

Консорциумът по проекта

Проектът стартира през ноември 2022 г., изпълнява се от консорциум, състоящ се от 12 партньора – Национален технически университет в Атина – Лаборатория по минно дело и екологични технологии (Гърция), който е и координатор на проекта, Институт по системи и роботика (Португалия), Ekodoma Ltd. (Латвия), Клъстер Зелена Синергия (България), Fundació Europace (Испания), Фондация Център за възобновяеми енергийни източници и спестяване (Гърция), B-Link (Испания), Община Брезово (България), ЕКПИЗО – Потребителска асоциация „Качеството на живот” (Гърция), Община Коимбра (Португалия), „Енергийна агенция Рига” ( Латвия) и WIT Berry (Латвия).

За контакти:  инж. Даниела Костова –  координатор проекти /Клъстер Зелена Синергия/ daniela@greensynergycluster.eu

 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.