Клъстер „Зелена синергия“ стартира иновационен проект по програма ОПИК

logo-bg-center

На 1.07.2020г. Клъстер „Зелена синергия“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер „Зелена синергия“ посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура“ в рамките на програма BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационно сътрудничество между организациите членове на Клъстера, чрез съвместно използване на иновативни технологии и обмен и трансфер на знания. Проектът позволява разширяването на изследователския и иновационен капацитет в областта на чистите технологии и биотехнологиите и по-конкретно в оползотворяването на отпадъчни продукти, ко-продукти и възобновяеми суровини в нов вид продукти и източници на енергия. Същевременно проектът допринася за силното засилване на връзките и сътрудничеството между клъстера и научноизследователските, иновационните и академичните организации членуващи в него. Проектът също така спомага за достъп до иновационни технологии и експертни познания, необходими за укрепването и обновяването на иновационната и развойната дейност на клъстера.

Общата цел на проектното предложение е разработването на иновация в сферата на чистите технологии“ в Южен Централен район посредством реализиране и съвместно използване на иновационна инфраструктура, както и постигането на ефективен обмен на познания, опит и трансфер на знания.

За целта се предвиждат дейности по Насърчаване на клъстерния маркетинг, ресурсно обезпечаване  на научно-изследователски персонал на клъстера и развитие на иновационна клъстерна инфраструктура чрез закупуването и доставката на ДМА и ДНА.

Проектът е с продължителност от 24 месеца и е на обща стойност от 2 176 204 лв. от които 1 454 013 безвъзмездна финансова помощ.

В съответствие с правилата заложени в Регламент (ЕС) № 651/2011 относно условията за гарантиране на прозрачност, равно третиране и отвореност при достъпът до помещенията, съоръженията и дейностите на клъстера за всички пълноправни членове на организацията, то те ще бъдат публикувани до края на 2020г.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.