Клъстер „Зелена синергия“ изгражда партньорства в тематиката на Умните градове

logo-bg-center (2)

Клъстер „Зелена синергия“ е асоцииран партньор в проект Център за компетентност Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии” (ЦК ИМЕЕСТ).

Проектът  изгражда Център за компетентност  чрез обединяване усилията на иновационните клъстери и седем водещи научни организации и университети в България. Клъстера “Зелена синергия” си партнира с  Технически Университет – София, филиал Пловдив за реализиране на иновационни лаборатории и за успешната комерсиализация на получените резултати от предвидената научно-изследователска работа в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС) и по-специално в сферата на Умните градове.

Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях заедно със закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум , което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения – части от Център за компетентност, който е от интерес за Европа.

Едновременно с това ще се изпълняват и дейности по привличане на водещи изследователи и специалисти от България и чужбина, които да работят съвместно, да обменят идеи и опит при научните изследвания и при обучаването на следващи поколения научни работници.

Резултатите от провежданите в ЦК научни изследвания ще бъдат широко оповестени в международни научни списания, на симпозиуми, семинари и конференции. Тази част от тях, която има непосредствено практическо приложение или представлява експериментално развитие на техниката и технологиите, ще бъде предоставена на Комитета за трансфер на технологии за координиране на дейности по защита правата по интелектуална собственост и последващата им комерсиализация.

Проектът предвижда доставката на научно-изследователска апартура техника на стойност 9,8 милиона лева. Общо ще заработят 20 научни лаборатории.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.