Клъстер „Зелена синергия“ придоби аналитична апаратура за анализ на азот по Келдал

logo-bg-center

В периода 27 – 30.08.2021г. бе инсталирана и въведена в експлоатация част от иновационната клъстерна инфраструктура по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0012-C01/01.07.2020 г., Проект: “Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер „Зелена синергия“ посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура”. В рамките на дейността бе инсталирана съвременна аналитична апаратура за анализ на азот по Келдал на производителя VELP.

Апаратурата за анализ на азот по Келдал е оборудвана с блок за разлагане на проби DKL 12, с възможност за пробоподготовка на 12 проби едновременно, напълно автоматичен дестилатор за работа по метод “Kjeldahl” UDK169 с вграден колориметричен титратор и автоматична система за подаване на епруветки, аутосемплер AUTOKJEL с капацитет 24 бр. 250 мл. епруветки или 21 бр. 400 мл. епруветки, рециркулационна водна вакуумна помпа и скрубер. Това е висок клас аналитична и изследователска апаратура, която ще бъде използвана за определяне на съдържанието на азот, протеин и феноли съгласно метода на Kjeldahl (TKN) в екологични матрици – води, утайки, почви и др.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.