Уведомление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно намерение

logo-bg-center

На  основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ:

  1. СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“,
  2. ЕМ ДЖЕЙ ЕНЕРДЖИ” ЕООД ; и
  3. Земеделски производител „МАРИЯ ВАСИЛЕВА СТЕПАНЧЕВА

ОТНОСНО СЛЕДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Инвестиционното намерение се състои в изграждането и експлоатацията на инсталация за оползотворяване на земеделски отпадъци в енергия и нов вид продукти, като елемент на био-базирана кръгова икономика. Инсталацията ще бъде изградена в поземлен имот с идентификатор 21049.62.326, в стопанския двор, в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан , област Стара Загора, отстоящ на около 1000м от регулацията.

За целта се предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контейнерна биогаз система за анаеробно третиране на 12 тона на ден животински екскременти и оборска постеля, получени като отпадъчен продукт от оглеждането на до 350 биволици.

Основните елементи на технологията са:

  • технически контейнер с монтиран когенератор
  • блок ферментори (контейнери) – 4 бр. ;
  • система за пречистване на биогаза;
  • лагуна (подземна яма) за събиране на суровините
  • балон за съхранение на биогаза;
  • съоръжения за филтриране на получения биотор;
  • факел за изгаряне на биогаз за аварийни ситуации.

Повече за инвестиционното намерение можедате да намерите  в приложения файл по-долу.

Инвестиционно намерение

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.