Клъстер “Зелена синергия проведе работен семинар

1

На 5.10.2022 г. Клъстер “Зелена синергия” организира Explore & Expand семинар в  Пловдив,  като част от програмата за посланици на BioeconomyVentures.

Въведение

Инж. Петър Кисьов откри семинара с представяне на целите на посланическата програма към проект „Bioeconomy Ventures“. По последно данни стана ясно, че 90% от стартиращите компании и стартиращите идеи стигат до провал в рамките на първите 3 години от своето започване, поради затрудненията с набирането на инвеститори или недостатъчния предприемачески капацитет. Целта на проекта е да се спомогне за увеличаване на  делът на успяващите стартиращи фирми, да се улесни достъпът до финансирания, като по този начин се насърчи по-широка био-базираната индустрия в ЕС. В рамките на семинара бяха представени следните новаторски концепции.

Развитие на контейнерни биогаз инсталации – Красимир Жеков, „Ем Джей Енерджи“

Проект за пилотното внедряване на контейнерни биогаз инсталации бе представен от Красимир Жеков, „Ем Джей Енерджи“. При този тип инсталации могат да се използват отпадъци с високо съдържание на сухо вещество, както и животински тор в течно състояние.  Предимството на този инсталации, че позволяват автоматизация на събирането на животинските отпадъци в затворен резервоар, като по този начин се избягва отделянето на типичните миризми без да се допускат неконтролирани ферментациcонни процеси извън инсталацията. В презентацията бе акцентирано на предимствата на контейнерните биогаз инсталации.

Система за умно управление на производството на енергия за БГВ – инж. Пламен Матев, Солери

„Солери“ ООД  представи нов интелигентен подход в загряването на вода за БГВ, който се базира на контролер собствена разработка чрез, който се постига загряване посредством модифицирано напрежение от фотоволтаичните панели. В допълнение, системата поддържа минимални загуби в свързващите кабели, има бърз и лесен монтаж, възможност за стратификация или загряване на два бойлера и няма нужда от експлоатационно обслужване.

Симбиозата ВЕИ и електромобили – инж. Слави Терзиев, ПИ ВИ Пауър

Изхождайки от недостатъците на централизираните електроразпределителните системи, инж. Терзиев представи презентация за симбиозата ВЕИ-електромобили и как тези автомобили да си взаимодействат с жилищната инфраструктура. С помощта на зарядни станции и smart grid, потребителите могат да се възползват да зареждат автомобилите си и при нужда да използват заряда от батерията на колата за битови нужди. Прилага се изкуствен интелект, който да следи прогнози за времето и потреблението на индивидуалните потребители, за да се прави преценка кога и колко да се зарежда.

Иновации в съхранението на водород. Възможности за развитие. – инж. Красимир Влъчков, Солери ЕООД

От “Солери” ЕООД разработват технология за съхранение на водород, която чрез пропусклив материал да може да абсорбира и пропуска въглерод на стайна температура за кратко време. Предимствата на тази технология включват по-ниско налягане от обичайното, висока плътност на водорода, минимални разходи за съхранение и липса на загуби във времето. Производството на такъв тип резервоари би позволило съхранението на големи количества енергия, ще подпомогне реализацията на енергия на динамичен свободен пазар и най-вече ще допринесе за постигане на по-зелена икономика.

Решения за оползотворяване на нископотенциална енергия за постигане на високо електрическо КПД

Предлага се нов подход при организиране на термодинамичния цикъл на ORC (organic rankine cycle) инсталациите, за по-ефективно използване на отпадна  топлина от технологични процеси, хладилни инсталации или топлината на околната среда и превръщането и в електрическа енергия.
Трите основни недостатъка на съществуващите ORC инсталации са ниското КПД (5-15%), обемните им инсталации и скъпата поддръжка.  От своя страна новият метод използва значително по-малки инсталации и дава възможност да се работи в областта на паропрегряване, което пък премахва загубите при кондензация и вложената енергия се оползотворява напълно, а ефективността на процеса е в границите на 40-50%.

Пиролизна инсталация за преработка на твърди битови отпадъци с цел генериране на ел. енергия и гореща вода – Инж. Георги Атанасов, Енеркон

Инж. Атанасов представи предварирелни резултати от  изградена станция за преработка на битови отпадъци в електроенергия чрез пиролиза. Процесът използва всякакъв вид битов боклук, като се произвеждат 3 изходни продукта – пиролизен газ, масло и карбон.  Освен полезното действие в лицето на разчистване на сметищата, пиролизния процес може да се похвали и с изключително ниски емисии от работата в пъти под законово отредените норми.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.