Дни на отворените врати по проект Иновационен клъстер

1_logo-bg-center_35

Клъстер “Зелена синергия” организира два дни на отворените врати в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.

Ден на отворените врати №1 – 6.12.2022г.

Клъстер „Зелена синергия“, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“, организира информационен ден за представяне на проектните дейност по проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер “Зелена синергия” посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура“.

На 6.12.2022г. от 10.00ч. на адрес ул. „Цар Асен“ №7 всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат участие в информационния ден и ще могат да научат за етапа на развитие на проекта и за специфичните му цели.

Ден на отворените врати №2 

В рамките на Ден №2 на отворените врати се организира информационен ден за представяне на част от придобитото иновационно оборудване в рамките на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер “Зелена синергия” посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура“. За целта на 7.12.2022г. от 15.00ч. на адрес бул. „Руски“ 139, ет.4, в рамките на Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат участие в информационен ден относно придобитата споделена инфраструктура – газов хроматограф с тройно-квадруполен масспектрометър, лабораторна пещ за определяне точка на топене на пепел и аналитична апаратура за анализ на азот по Келдал.

Проектът е на обща стойност от 2 176 204 лв., от които 1 235 911.22 лв.  европейско и 218 101.98 лв. национално съфинансиране.

За контакти:

инж. Петър Кисьов

email: petar@greensynergycluster.eu

тел: 032/306197

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.