ЕНЕРГИЙНИ ПОСЛАНИЦИ БЯХА ОБУЧЕНИ В ОБЩИНА БРЕЗОВО

1Untitled

На 19 март, в рамките на проект REVERTER, се проведе обучение за енергийни посланици по, което има за цел  да ги запознае с целите на проекта и очакваното въздействие от посещението на домакинства в Община Брезово. Това събитие представляваше важна стъпка в подготовката на доброволците, които ще играят ключова роля в насърчаването на енергийната ефективност и устойчивостта на домакинствата в общината. Програмата на обучението беше обширна и включваше различни теми, свързани с ролята и отговорностите на енергийните посланици, както и конкретни аспекти на консултирането на домакинствата и насърчаването на енергийна ефективност в домакинства.

Обучението стартира с въведение в проект REVERTER като бяха представени целите, методите и очакваните резултати от проекта. Обучителната програма се фокусира върху ролята, която енергийните посланици ще играят в рамките на проекта, като бяха изтъкнати ключовите аспекти на тяхната дейност и какво се очаква от тях, а именно – обща енергийна оценка на енергийната ефективност в домакинството, предаване на знания за леснодостъпни и нискобюджетни методи за подобряване енергийната ефективност в домакинства, споделяне на информация за инициативите по проекта, както и за съществуващите механизми за финансиране на домакинства.

По време на обучението бяха обсъдени стъпките за ефективно енергийно консултиране на домакинства, включително как да се подготвят за посещенията, и как да протече цялостната комуникация за да се подкрепят в  процеса на вземане на решения за подобряване на своята енергийна ефективност.

На обучението беше представена и инициативата в Община Брезово – Едно гише за обновяване, което ще бъде реализирано, както чрез физически офис, така и чрез дигитализирана платформа за подпомагане на цялостния процес по обновяване на сградите.

Обучението продължи със специализирани теми по енергийна ефективност в домакинствата. Тук посланиците бяха запознати с основните енергийни консуматори в домакинства, възможности за реализиране на възобновяеми енергийни източници, съвети за пестене на енергия и основните етапи етапи при обновяване на жилищата.

Според проведено социално проучване по проекта, основни проблеми с енергийна неефективност на сградите, които са налице в община Брезово са:

  • Лоша изолация
  • Компрометирана дограма
  • Проблеми с покривната конструкция
  • Неефективни отоплителни уреди и източници
  • Неефективни домакински уреди

Тези проблеми водят до високи сметки за енергия и лоши условия в жилището.

Чрез посещения на домакинствата от енергийни посланици и реализацията на Едно гише за обновяване Община Брезово, проектът цели да допринесе за позитивната промяна в живота на гражданите, да намали сметките им и да повиши благосъстоянието им.

Проектът е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ № 101076277.

Консорциумът по проекта

Проектът стартира през ноември 2022 г., изпълнява се от консорциум, състоящ се от 12 партньора – Национален технически университет в Атина – Лаборатория по минно дело и екологични технологии (Гърция), който е и координатор на проекта, Институт по системи и роботика (Португалия), Ekodoma Ltd. (Латвия), Клъстер Зелена Синергия (България), Fundació Europace (Испания), Фондация Център за възобновяеми енергийни източници и спестяване (Гърция), B-Link (Испания), Община Брезово (България), ЕКПИЗО – Потребителска асоциация „Качеството на живот” (Гърция), Община Коимбра (Португалия), „Енергийна агенция Рига” ( Латвия) и WIT Berry (Латвия).

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.