Мисия Иновативна и Устойчива Икономика

1

Мисията за иновативна и устойчива икономика на програмата Interreg Euro-MED работи за насърчаване на справедлив преход към кръгова икономика чрез два проекта за управление, които развиват иновативни технически познания и гарантират, че тези нови решения се прехвърлят в публични политики.

Проектите за управление в рамките на мисията Interreg Euro-MED за иновативна и устойчива икономика подобряват наследството на програмата Interreg MED 2014-2020, надграждайки работата, извършена от предишните тематични общности за зелен растеж, син растеж и културни, социални и творчески области. Настоящата мисия има по-широк обхват, включващ капацитет за иновации – технологичен, социален, институционален – и практики, водещи до по-устойчиво производство и потребление в региона, в съответствие с приоритетите и специфичните цели на Европейската политика на сближаване.

В този контекст мисията на програмата Interreg Euro-MED се изпълнява чрез проекти за управление и различни видове тематични проекти (като стратегически териториални, проучване, тестване и трансфер). За да увеличи резултатите от отделните тематични проекти и да повиши цялостното въздействие на мисията, мисията разчита на ноу-хау и знанията за прилагане на място на тематичния проект на общността заедно с политиките и знанията за застъпничество на проекта за институционален диалог.

Съвместно двата проекта за управление допринасят за:

  • Улесняване на ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ на знания, опит и резултати от проектите към  заинтересовани страни.
  • Улесняване  ТРАНСФЕРА на резултати към заинтересовани страни, програми и територии и тяхното интегриране в местни, регионални, национални и европейски политики.
  • Повишаване на КООРДИНАЦИЯТА между заинтересованите страни, обхващащи Средиземноморието, въз основа на споделени знания, опит и резултати.

Кога § Къде

Проектите за управление в рамките на на мисия„Иновативна устойчива икономика“ стартираха през януари 2023г. и ще продължат до септември 2029г. Проектите за управление обхващат цялата програмна област, обхващаща 14 държави от Кипър до Португалия с поглед към целия басейн на Средиземно море.

Извън зоната на програма Interreg Euro-MED, Мисията се ангажира да насърчава сътрудничеството със заинтересовани страни от страните от Южното и Източното Средиземноморие. Добре установени и важни мрежи от Северно-Южно Средиземноморие са пряко загатнати, или като партньори, или като асоциирани организации.

Механизмът за управление на мисията е обозначен от Съюза за Средиземноморието и може да разчита на подкрепата на 43-те участващи държави и секретариата, за да благоприятства активното ангажиране на допълнителни участници.

Кои сме ние?

Една мисия, два проекта за управление

Проектът за тематична общност обхваща ноу-хауто на обхвата на мисията, заедно с привеждането в съответствие на политиките, осигурено от проекта за институционален диалог, за подобряване на капацитета на политиците и заинтересованите страни от четворната спирала за усвояване и подобряване на ценни резултати и насърчаване на многостепенна координация за по-добро Средиземноморско управление. И двата подхода работят в синхрон и се фокусират върху общи предизвикателства в рамките на иновативната зелена и синя кръгова икономика.

ТЕМАТИЧЕН ОБЩНОСТЕН ПРОЕКT

Проектът работи за постигане на целите на мисията с дейности на място и подход за сътрудничество отдолу нагоре. Проектът се фокусира върху дейности на място и развитие на иновации в региона. Консорциумът е обединен от 10 партньора от Испания, Италия, Гърция, Босна и Херцеговина, Белгия, Франция и България.

ПРОЕКТ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ДИАЛОГ

Проектът допринася за подобряване на дълготрайните условия за институционален и социален диалог в Средиземноморието, свързвайки транснационалното измерение с местни решения и повишавайки координацията, ориентацията, съгласуваността на политиките и съгласуването на действията за иновативна устойчива икономика. Дейностите по проекта се извършват от консорциум от 9 партньора, включително национални и регионални власти и агенции, средиземноморски мрежови организации и иновативно МСП.