RE-CENTRE

RE-CENTRE – cRoss-sEctoral Cluster approach for higher CompEtitiveNess through digiTal, gReen transition and rEsilience

Мисията на RE-CENTRE е да подкрепи МСП принадлежащи към следните 3 сектора – мебелен, ИКТ и енергетика с цел разработването на нови бизнес модели и иновационни проекти. Проектът е един от 10-те междусекторни Евроклъстери, съфинансирани от EISMEA по Програмата за единния пазар.

По този проект, Клъстер „Зелена Синергия“ си партнира с 3 други европейски клъстера: dID – Distretto Interni e Design – Италия, CENFIM – Furnishings Cluster – Испания and CLUJ IT Cluster Румъния.

Планираните дейности включват:

  • Предоставяне на ваучери за междусекторно сътрудничество по иновационни тематики, като ще бъдат финансирани зелени и дигитални иновации в производството;
  • Предоставяне на ваучери за интернационализация за навлизане на пазари в Мексико и Чили посредством B2B срещи;
  • Обучителни сесии за служители на клъстери и МСП с цел повишаване на квалификацията.

RE-CENTRE ще се съсредоточи върху реализирането на междусекторен подход за иновации, започвайки от необходимостта от създаване на силни връзки и активно бизнес сътрудничество между 3-те участващи в проекта сектори, например:

  • Насърчаване на „Twin Transition“ между дигиталните и енергийните решения в индустрията;
  • Изграждане на връзки между цифрови и зелени екосистеми, което да доведе до стабилен бизнес модел за бъдещето. Чрез възприемането на цифровизация, се прилага по-устойчив начин за контролиране на въздействието върху околната среда.
  • Създаване на гъвкави бизнес модели, насочени към спецификите на всеки сектор и нуждите за по-висока конкурентоспособност и устойчив подход към пазара.

RE-CENTRE И ЦЕЛТА НА ОБЯВЛЕНИЕТО

RE-CENTRE, като междусекторен и интердисциплинарен проект, свързващ 3 сътрудничещи екосистеми, ще подпомогне необходимостта от непрекъснато актуализиране на индустриалната стратегия на ЕС в споделена визия. Фактът, че междусекторните партньорства са новата стратегическа парадигма в различните сектори, се проявява в тяхното нарастващо разпространение. Иновациите и конкурентоспособността рядко се постигат изолирано. Необходимите компетенции обикновено са разпределени в различни сектори, вериги на стойността, клъстери и географски граници и следователно е необходимо сътрудничество между и интегриране на различни участници в иновациите в различни сектори и региони.

Клъстер „Зелена Синергия“ ще направи секторен анализ със съответните заинтересовани страни – малки и средни предприятия, големи компании, включително изследователски организации, асоциации, агенции, технологични паркове и стартъп компании. Целта на анализа ще бъде събиране на данни за критичните проблеми в сектора и нуждите на заинтересованите страни.

4-те клъстера в RE-CENTRE, в тясно сътрудничество със съответните им регионални администрации, ще стимулират иновации, насоки и възможности за сътрудничество, произтичащи от разработването и приемането на целеви бизнес планове и действия, за да подкрепят укрепването на устойчивостта на ЕС в четирите взаимосвързани измерения: социално и икономическо, геополитическо, зелено и цифрово.

4-те клъстера, благодарение на проекта RE-CENTRE, ще проектират пътя за подкрепа на своите членове и външни компании за по-устойчива индустриална екосистема чрез:

  • Създаване на възможност за сътрудничество между клъстерите за преустройство на веригите за създаване на стойност и разработване на нови екосистеми;
  • Активиране на колективни дискусии с членовете за развитие на нови дейности
  • Инвестиране в бъдеща конкурентоспособност – научноизследователска и развойна дейност, обучение и развитие на нов начин на мислене
  • Подпомагане на членовете при предефиниране на техните портфолиа и услуги чрез проектиране на нови бизнес модели.

Зеленият сектор:

Преходът към чиста енергия и климатична неутралност са от голямо стратегическо значение за ЕС. Европейската зелена сделка поставя целта за създаване на нови пазари за климатично неутрални и кръгови продукти. В средносрочен план всички бизнес дейности ще трябва да станат устойчиви. В това отношение бизнес аргументите за зеления преход са по-силни от всякога и зелените асоциации, като Клъстер „Зелена Синергия“, ще играят ключова роля в неговото ускоряване. Клъстерът е в преходен период, търсейки нови форми на сътрудничество между частния и публичния и сектор за ускоряване на предоставянето на иновативни решения в устойчивата област – зелени и кръгови технологии и иновации в областта.

Всички индустриални вериги за създаване на стойност, особено енергоемките сектори, ще играят ключова роля. Всички те ще трябва да работят за намаляване на собствените си въглеродни отпечатъци, но и да ускорят прехода чрез предоставяне на достъпни, чисти технологични решения и чрез разработване на нови бизнес модели. Клъстерът търси своя път към подобрени изследвания, иновации и внедряване на актуална инфраструктура, за да покаже новостите в сектора. Той е нарастваща и напредваща организация, която се стреми да се позиционира като иновативна единица в областта на енергийната ефективност, модерните възобновяеми енергии, новите био горива, материали и продукти. За да направи това, той трябва да засили иновационния потенциал на членовете си, като предостави канали за подобряване на техния капацитет за научноизследователска и развойна дейност. Дейностите за изграждане на капацитет в подкрепа на иновациите на МСП, трансформационните бизнес модели, дейностите за укрепване на уменията, знанията и преквалификацията на работната сила и улесняването на обмена между клъстери са в голяма степен в съответствие с текущите нужди на клъстерите. От друга страна също има ясна необходимост от укрепване на връзките с потребителите на зелени услуги и активиране на междусекторни връзки, за да се подобри екосистемата на клъстера.