Стартира проект SunSharing по програма EUKI

3

На 01.12.2022 г. започна проектът SunSharing, подаден по 6-та процедура на програма EUKI. Проектът се координира от Университета в Загреб – Факултета по машинно инженерство и корабостроене и се изпълнява от партньори от 4 различни държави:

  • Град Прелог (Административен отдел за градско развитие и проекти), Хърватия
  • Международен център за устойчиво развитие на енергийните водни и екологични системи – Македонска секция (SDEWES-Скопие), Северна Македония
  • Университет на Западна Македония – Факултет по електротехника и компютърно инженерство, Гърция
  • Клъстер “Зелена Синергия”, България

В контекста на изменението на климата, икономическа несигурност и растящите цени на изкопаемите горива, все повече се повишава интересът към инвестиране в енергийни проекти, особено фотоволтаици. В някои европейски страни жителите реализират кампании за групово финансиране и учредяват Енергийни общности, за да разработят ВЕИ, които да задоволяват нуждите им. Въпреки че тези концепции все още не са широко познати и не са нормативно регламентирани, те бързо набират популярност. Енергийните общности са отворени и доброволни за членство организации, които комбинират нестопанска цел с екологичните и социални цели на общността – предназначени са да бъдат инструмент, който да помогне на гражданите да разработят свои собствени ВЕИ, които в замяна да задоволят техните нужди от енергия.

Проектът SunSharing се стреми да подпомогне потребителите и да подкрепи енергийния преход чрез създаване на партньорства и колективно финансиране на Енергийни общности в Хърватия, Гърция, България и Северна Македония. Въпреки че има голям потенциал за слънчева енергия във всички страни партньори в рамките на този проект, поради липсата на подходящо законодателство и обществени стимули, няма много иновативни бизнес модели, които да насърчават гражданите да инвестират съвместно във възобновяемо производство. В Хърватия и Гърция има частично и непълно транспониране на директивите на ЕС, докато в България и Северна Македония изобщо няма законодателство за енергийните общности. В резултат на липсата на опит и осведоменост жителите пропускат икономически, социални и екологични ползи.

В основата на този проект като първа целева група са гражданите – те представляват основния двигател на енергийния преход. За жалост, те масово не са запознати с концепцията за Енергийни общности и организирането на инициативи за групово финансиране. 

Втората целева група е съставена от местни публични власти и представители на общините, занимаващи се с енергийно планиране. Те трябва да подкрепят развитието на енергийните общности и да осигурят стабилна основа за осъществяване на действия по тези инициативи. Проектът ще достигне и до двете целеви групи чрез семинари и работни срещи и ще подобри техния капацитет за подкрепа на подобни местни инициативи. Националните органи, като законодатели например, са от решаващо значение за осигуряване на подкрепяща законодателна среда, която би могла да насърчи развитието на енергийни общности.

Проектът SunSharing има за цел да подкрепя растежа на зеления сектор чрез  съвместни инициативи и да подпомогне инсталирането на слънчеви фотоволтаични технологии в държавите партньори. Това ще допринесе за декарбонизацията на енергийния сектор, постигане на целите за възобновяема енергия и намаляване на емисиите на въглероден диоксид. В допъление, ще се повиши и енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.