ETV4INNOVATION

Европа е изправена пред редица екологични предизвикателства, оказващи въздействие върху нейния бъдещ просперитет. Те включват – изчерпване на ресурсите, увеличаване на недостига на вода, замърсяване на въздуха, промяна в климата и загуба на биологично разнообразие. Европа е водеща по отношение на иновациите и еко-технологичните, увеличавайки по този начин своята конкурентоспособност. Въпреки това, навлизането на пазара с иновации може да бъде сериозен проблем пред дадена компания, тъй като по дефиниция иновациите не могат да демонстрират история с широк спектър от постигнати резултати. Без наличието на надеждна информация за дадена технология, потенциалните купувачи не могат да бъдат сигурни дали да се доверят или не на параметрите предоставени от доставчика. За целта, през 2011г. Европейската Комисия заедно със 7 страни членки, създадоха решение за справянето с този проблем –  Environmental Technology Verification (ETV). Това е инициатива предоставящи на трети страни верифициране на работните параметри на дадена технология. Използвайки протокол за проверка, което представлява крайният продукт на един верификационен процес, се представя правдоподобна информация за параметрите на иновативна технология. В резултат от ETV верифицирането, пазарният достъп за иновативни екологични технологии значително се повишава, докато технологичният риск за купувачите на технологии намалява.

ОПИСАНИЕ:

ETV4INNOVATION е стратегическо партньорство с продължителност от 28 месеца, финансирано по програма“ Erasmus+“. Проектът е разработен с цел да подкрепи разработването и прилагането на новаторски практики, както и на нов курс на обучение в областта на Верифицирането на Екологичните Технологии (Environmental Technology Verification). Съществува силно търсене от страна на купувачите на иновативни еко-технологии за гаранции за ефективност и производителност. ETV е международно призната схема, която предоставя сертификат за представяне, чиято валидност е призната и гарантирана на международно равнище. ETV може да предостави на разработчиците на екологични технологии реално конкурентно предимство при предлагането на своите продукти на пазара. ETV предлага гаранции за ефективността на екологичните технологии, а процесът на получаване на протокол за проверка следва много строги насоки и процедури. За да добият подобен протокол ефективно и на най-ниска цена, компаниите е необходимо да отговарят на ETV изискванията за проверка във всички фази на разработването на продукта.

ETV4INNOVATION е част от глобално усилие, целящо да предостави на компаниите, развиващи екологични технологии, ефективен и успешен достъп до процеса на верифициране на параметрите, като единствената международно призната гаранция за производителност и ефективност на нови екологични технологии. Проект ETV4INNOVATION цели разработването на съвместни учебни планове за успешното преминаване през процеса на Верифициране на Екологични Технологии на компании, разработващи или предлагащи иновативни технологии. По-конкретно, ETV4INNOVATION ще разработи модули за електронно обучение с отворен достъп, които ще помогнат на разработчиците на еко-технологии да получат задълбочени познания за схемата, като същевременно им предостави знания, които ще ги улеснят в процеса на успешно верифициране на еко-технологиите, които предлагат на пазара.

Консорциум ETV4INNOVATION дефинира следните специфични цели:

 • Да идентифицира нуждата от знания и умения сред МСП, с цел успешното преминаване през процеса на верифициране на параметрите на своята еко-технология.
 • Да разработи съвместна учебна програма с участието на представители на заинтересованите страни – участници от индустрията и други експерти представители на зелени отрасли, като например: верифициращи органи, клъстери и университети, както и други с опит и познания в еко-технологиите.
 • Да предостави обучителните програма в дигитална, интерактивна платформа.
 • Да намали пречките между МСП и големите предприятия, създавайки общи процедури и умения.
 • Да предостави необходимите умения и знания за успешното верифициране на параметрите на предлагана технология.
 • Да насърчи по-добри умения с цел ефективното внедряване на ETV
 • Да предостави по-добра осведоменост за съществуващите екологични проблеми и необходимостта от устойчиво развитие в компаниите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 • РЕЗУЛТАТ 1: Ключово проучване на нуждите на МСП по отношение на ETV
 • РЕЗУЛТАТ 2: ETV4INNOVATION Съвместна учебна програма
 • РЕЗУЛТАТ 3: ETV4INNOVATION Обучителни материали
 • РЕЗУЛТАТ 4: ETV4INNOVATION Обучителна дигитална платформа

Повече информация: https://www.etv4innovation.eu/