TRACE-KEI

TRACE-KEI е проект, който цели повишаване качеството на управление на клъстерите, увеличаване гамата на предоставяните услуги към фирмите, което ще повиши тяхната конкурентоспособност, чрез междусекторно и трансгранично сътрудничевто.

Членове на проекта TRACE-KEI са седем европейски клъстера:

  • DARe  от Италия – координатор на проекта
  • INNOSKART от Унгария
  • EURA-CONSULT AG от Германия
  • MADAN PARQUE от Португалия
  • AGROFOOD MANAGEMENT SRL от Румъния
  • Клъстер Зелена синергия
  • Клъстер за енергийна ефективност от Сърбия

Основната цел на проекта е подобрение на управлението на клъстерите, изготвяне на дългосрочна стратегия и подобряване на услугите които клъстерите предоставят на своите членове.

Основните дейности по проекта са участие в съвместни обучения, посещения и срещи с други развити клъстери, с цел запознаване с най-добрите практики при управлението на клъстерите. Това ще гарантира придобиване на необходимите управленски умения и способности на административното тяло, както и запознаване с методи и инструменти за ефективен мениджмънт и развитие на услуги, свързани с анализ на пазара, тенденциите за развитие и посрещане очакванията на компаниите.