NATUREEF Cluster Go International

logo-Natureef-1024x724

Нов Проект

NATUREEF е Европейско стратегическо клъстерно партньорство целящо подобряване на ресурсната ефективност и опазването на климата и околната среда. Клъстерната мрежа се състои от 9 клъстера от 9 европейски страни:

 • Клъстер Зелена синергия
 • INBIOM – Дания
 • BIOMASTEC – Германия
 • VEGEPOLYS – Франция
 • AGROCLUSTER – Португалия
 • CREA Hydro&Energy – Чехия
 • Green Chemistry – Полша
 • lINNOSKART – Унгария
 • FEMAC – Испания

Всеки клъстер от консорциума играе ключова роля в проблемите свързани с опазването на природните ресурси:

 • Клъстер Зелена синергия работи върху общите цели на ЕС относно изменението на климата и енергийната ефективност ;
 • INBIOM – Дания § BIOMASTEC – Германия разработват иновативни и ефективни решения за ефективното оползотворяване на разполагаемата биомаса с цел засилване и насърчаване на био-зависима икономика.
 • VEGEPOLYS – Франция § AGROCLUSTER – Португалия са фокусирани върху размножаването на растенията и агро-индустрията.
 • CREA Hydro&Energy – Чехия, работят в сферата на технологиите във водния сектор, технологии за преработка на вода и отпадна вода и ВЕИ.
 • Green Chemistry – Полша, разработват иновативни решения за по-добро управление на ресурсите от перспективата на Химикалите
 • INNOSKART – Унгария разработват ИКТ решения за управления на ресурсите
 • FEMAC – Испания се фокусират върху по-ефективни и устойчиви методи за земеделие и изменение на климата.

Мрежата е създадена, за да развива и прилага свързвани стратегии с цел реализирането на партньорства между отделните малки и средни предприятия членове на всеки клъстер, както и тяхното интернационаизиране. Консорциумът е силно бизнес и иновативно насочен, а неговата крайна цел е да повиши знанието в индустрията чрез реализиране на съвместни партньорства и природосъобразни концепции.

Чрез реализирането на „NATUREEF“ стратегическо клъстерно партньорство се цели подобряване на ефективността и опазването на природните ресурси в аграрния и енергийния сектор. Стратегическото партньорство ще се фокусира върху нуждата за развитие на бизнеса и оптимизирането на съществуващите технологии в секторите – биомаса, енергийни услуги, агро-техника, водни технологии и растителната продукция. NATUREEF ще извърши различни маркетингови дейности,  анализи за развитие на бизнеса, дейности за разпространение и засилване на сътрудничеството с партньорски държави., като особено внимание се обръща на развиващите се страни, като Китай, Филипините, Перу, Колумбия и Мексико.

Цели

Идеята и целите на Natureef – Европейски стратегически клъстер за партньорство – подпомагане на решения чрез клъстерно сътрудничество се основават на регионалната интеграция на двете европейски политики: ефективно използване на ресурсите в Европа и насърчаване на научните изследвания и развитие, както и иновации на ЕС и международна клъстерна мрежа. Това е ефективен инструмент за насочване на бизнеса за сътрудничество по отношение на иновациите, които позволяват развитието на динамични икономически познания. Natureef може да играе ключова роля за насърчаване на „нови бизнес модели“ и проектиране и изпълнение на съвместна стратегия насърчаване на междусекторното сътрудничество и улесняване на разпространението и наставничество на иновативни технологии и интернационализация на малките и средни компании в нова природоефективна ресурсна стратегия, която ще допринесе на ЕС за по-добро ефективното използване на ресурсите.

План за действие

Консорциум NATUREEF цели да изгради мрежа за реализиране на иновационни дейности и ефективното използване на природните ресурси сред своите членове и целеви страни. За постигането на целта ще се приложат поредица от различни мерки

ОСНОВНИ И СПЕЦЕФИЧНИ ЦЕЛИ:

 • Основната цел на NATUREEF e създаване на Европейска стратегическа клъстерна мрежа за по-добра РЕСУРНА ЕФЕКТИВНОСТ
 • Улесняване на сътрудничеството между бизнеса и клъстерите
 • Разработване  и изпълнение на съвместна стратегия за насърчаване на междусекторното сътрудничество (химична промишленост, растения, биомаса, агро технологии, енергия, вода, ИКТ)
 • Подпомагане интернационализацияте на членовете на Клъстер Зелена синергият чрез наставничество и разпространение на иновативни технологии
 • Обуславяне на нови концепции за РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ.

NATUREEEF ще промотира иновативни бизнес модели за ресурсната ефективност в Южна Америка, Азия и Океания, чрез омрежаване и чрез развитие на по-добър маркетинг сред заинтересованите членове.