MAKING-CITY – трансформиране на градската енергийна система към нисковъглеродни градове

MAKING-CITY-map-Europe-V3

MAKING-CITY е нов мащабен демонстрационен проект, финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020″ и координиран от технологичния център CARTIF (Испания). Първата среща по проекта се проведе на 13-14 декември във Валядолид, Испания, събирайки 34 партньора от 9 държави.

Проектът има за цел да разгледа и демонстрира трансформацията на градската енергийна система към нисковъглеродни градове, следвайки концепцията за Енергийно-позитивни райони (Positive Energy Districts – PED).

Двата пилотни града Гронинген (Холандия) и Оулу (Финландия) ще демонстрират и изпълнят своите амбициозни проекти за „Енергийно-позитивни райони“. И двата града са доказали своята висока ангажираност към енергийния преход, а работата с тях ще помогне на градовете последователи (6 града): Леон (Испания), Басано дел Грапа (Италия), Кадикьой (Турция), Попрад (Словакия), Видин (България) и Люблин (Полша), да адаптират, планират и изпълнят предлаганите иновативни решения.

Консорциумът включва също ключови заинтересовани страни, които да спомогнат за създаване интелигентните градове: водещи европейски научноизследователски / академични институции, големи индустрии, малки и средни предприятия, публични органи, бизнес организации, в т.ч. и Клъстер Зелена Синергия.

Амбицията на проекта MAKING CITY е да докаже ефекта и потенциала на Енергийно-позитивните райони. Този подход ще бъде в основата на високоефективен и устойчив план и ще бъде използван за реализиране на енергийно ефективна пътна карта за градска трансформация. В контекста на споразумението COP 24 (Конференция на страните 24) и Парижкото споразумение от 2015 г., проектът MAKING CITY ще предостави дългосрочна визия „City Vision 2050″, в която ще се обмислят промени в енергийните системи и организационната структура на градовете.

Проектът ще разработи усъвършенствани процедури и методологии въз основа на дефиницията за Енергийно-позитивни райони: „Позитивен енергиен район е квартал или част от града, при който има собствено производство на енергия от възобновяеми източници, което покрива изцяло енергийните нужди и дори предоставя енергия на съседни райони.

Дейностите и резултатите, реализирани в проекта MAKING CITY, биха били полезни за много градове, като се има предвид, че близо 9000 града от шестте континента публично са поели ангажимент и участват в Конвентът на кметовете – международна коалиция от градове и местни правителства, които споделят една и съща дългосрочна визия за борба с изменението на климата и преминаване към устойчиво общество с ниски емисии и устойчивост.

contact@makingcity.eu | www.makingcity.eu | @MakingCity_EU

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.